Enway / Rozwiązania / Raportowanie i analizy

Raportowanie i analizy


Zarządzający firmą menedżerowie potrzebują szybkiego dostępu do informacji na temat prowadzonego przez nich biznesu. Informacje o wielkości osiąganych przychodów, kosztow czy rentowności usług i produktów powinny być w firmie dostępne na wyciągnięcie ręki. Możliwości takie dają systemy Business Intelligence.

Oferowane przez nas rozwiązania w obszarze Business Intelligence oznaczają:

 • Dostęp z praktycznie każdej przeglądarki internetowej i z wykorzystaniem urządzeń mobilnych,
 • Możliwość wielowymiarowej analizy danych i informacji zarówno w ujęciu tabelarycznym jak i graficznym,
 • Współpracę z Excelem,
 • Możliwość łączenia w jednym miejscu danych pochodzących z wielu źródeł,
 • Dostęp do aktualnych danych - codzienne lub częstsze odświeżanie danych,
 • Wykorzystanie najnowocześniejszych dostępnych na rynku technologii informatycznych,
 • Niska bariera wejścia - możliwość korzystania w wariancie inwestycyjnym i czynszowym, 
 • Skalowalność rozwiązań - możliwe wykorzystanie zarówno w dużych firmach jak i z sektora MŚP,
 • Możliwość zarządzania systemem bez zewnętrznego wsparcia.

Powinieneś wdrożyć hurtownię danych jeżeli:

 1. Często podejmujesz decyzje nie posiadając wszystkich potrzebnych Ci informacji
 2. Nie masz informacji na jakich produktach lub usługach zarabiasz, a na jakich tracisz pieniądze
 3. Ponosisz duże koszty tworzenia i dystrybucji raportów przez dział controllingu lub finansowy

Kluczowe korzyści dla Twojej firmy:

 1. Szybki dostęp do informacji dla każdego menedżera i analityka
 2. Oszczędność czasu i kosztów raportowania
 3. Zarządzanie oparte na faktach, a nie na intuicji

Enway / Rozwiązania / Cele i oceny

Cele i oceny


Pracownicy są najważniejszym zasobem w każdym przedsiębiorstwie. Od poziomu ich kompetencji, motywacji do realizacji celów czy sprawnego przepływu informacji pomiędzy nimi zależy pozycja przedsiębiorstwa na rynku. Nie bez przyczyny w firmach będących liderami w swoich branżach systemy informatyczne wspierające zarządzanie personelem są powszechnie wykorzystywane.

Kluczowe obszary funkcjonalne systemu HRM:

 • Struktura - zarządzanie i planowanie struktury organizacyjnej, różne rodzaje struktur, poziomy zarządzania, rodziny stanowisk, opisy komórek organizacyjnych i stanowisk pracy, umowy pracowników, pełnomocnictwa, wnioski (w tym wnioski urlopowe), podstawowe informacje o pracownikach, decyzje kadrowe,
 • Intranet - tablica ogłoszeń, fora dyskusyjne, blogi, zarządzania zasobami firmowymi, rezerwacje zasobów firmowych, przepływ zleceń, rejestracja czasu pracy,
 • Cele i zadania - metodyka MBO, różne rodzaje zadań, definiowanie zadań dla pracowników, monitoring i cykliczne rozliczanie zadań, kaskadowanie celów, raportowanie stopnia wykonania celów, komunikacja z systemami transakcyjnymi,
 • Oceny i rozwój - ocena 360 stopni - celów, zadań, kompetencji, diagnoza potencjału, rozmowy rozwojowe, coaching, szkolenia, 
 • Rekrutacje - integracja ze stroną firmową, różne metody rekrutacji, współpraca z firmami zewnętrznymi, definiowanie formularzy, ścieżki rekrutacji uzależnione do rodzaju stanowisk, rekrutacje wewnętrzne i zewnętrzne,
 • Wynagrodzenia - budżetowanie wynagrodzeń - indywidualne i działowe, automatyczne planowanie i wyliczanie realizacji wynagrodzeń zmiennych w oparciu o wskaźniki biznesowe, budżetowanie innych kosztów struktury, scenariusze budżetowe, algorytmy budżetowania, komunikacja z systemem kadrowo - płacowym.

System jest przygotowany do jednoczesnej obsługi wielu firm i w pełni konfigurowalny pod rozwiązania organizacyjne przyjęte w danym przedsiębiorstwie. Działa na opensourcowym środowisku bazodanowym. Dostępny jest z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej.  

Nie wahaj się skontaktować z nami jeśli:

 1. Pracownicy w Twojej firmie są najważniejszym kapitałem i ich rozwój jest kluczowy dla powodzenia i rozwoju Twojego biznesu
 2. Nie wiesz w jaki sposób motywować pracowników do osiągania ponadstandardowych wyników
 3. Chcesz uczciwie i obiektywnie wynagradzać pracowników za ich pracę i osiągane przez nich wyniki
 4. Nie wiesz jak przełożyć strategię firmy na konkretne zadania dla pracowników i zapewnić ich skuteczną realizację
 5. Rotacja pracowników jest wysoka, a zdarza się, że najlepsi odchodzą do konkurencji

Wybrane korzyści dla firmy:

 1. Znajomość poziomu kompetencji pracowników - ich słabych i mocnych stron
 2. Efektywny przepływ informacji w ramach organizacji
 3. Świadome zarządzanie kosztami wynagrodzeń - często jest to najistotniejsza pozycja w budżecie firmy
 4. Ukierunkowanie firmy i pracowników na realizację celów
 5. Wzrost efektywności firmy w wyniku sprawniejszego wykorzystania zasobów

B2B


Celem wdrażania systemów powszechnie określanych jako B2B lub B2C jest automatyzacja przepływu pracy i wartości pomiędzy kontrahentami. Szybkość obsługi transakcji niejednokrotnie decyduje o wyborze przez klienta danego dostawcy produktów lub usług.

Wdrażana przez nas platforma do obsługi transakcji jest rozwiązaniem w pełni konfigurowalnym, mogącym być zastosowanym praktycznie w każdej branży i pozwalającym na interakcję pomiędzy uczestnikami procesu biznesowego - interakcję ukierunkowaną na optymalizację czasu i kosztów oraz eliminację tradycyjnego przepływu dokumentów.

Kluczowe obszary wsparcia:

 • Relacje z klientem - CRM
 • Transakcje - obsługa klienta np. w obszarze serwisu, napraw itp.,
 • Sprzedaż produktów i usług,
 • Zamówienia i dostawy,
 • Marketing lojalnościowy,
 • Przepływ pracy i dokumentów.

W ramach platformy dostępne są kompletne narzędzia do kontaktu z odbiorcami i dostawcami biznesowymi i indywidualnymi przez internet oraz wspierające integrację z systemami księgowymi i magazynowymi. Dzięki możliwej indywidualizacji rozwiązań zastosowanych w systemie informatycznym możliwe jest pełne dopasowanie systemu do procesu biznesowego.

Dla wybranych branż oferujemy gotowe, skonfigurowane rozwiązania branżowe, uwzględniające specyfikę pracy z klientem i logikę realizowanych przez firmę działającą w danej branży procesów biznesowych. Ma to z jednej strony wpływ na szybkość zrealizowania wdrożenia u klienta, a z drugiej daje też możliwość wdrożenia nowych rozwiązań, dotychczas niewykorzystywanych w firmie.

Zadzwoń do nas jeżeli:

 1. Posiadasz wielu odbiorców i dostawców, z którymi wymieniasz duże ilości dokumentów i informacji, szczególnie w oparciu o telefon, mail itp.
 2. Czas i pewność realizacji zamówień jest kluczowa w Twoim biznesie
 3. Tracisz biznes ze względu na trudności w dostępie do informacji i zarządzania realizowanymi zleceniami
 4. Twoi dostawcy i odbiorcy chcą przenieść współpracę do internetu
 5. Chcesz działać szybciej, sprawniej, efektywniej, a w konsekwencji zaoszczędzić pieniądze i wypracować większe zyski

Korzyści dla Twojej firmy:

 1. Poprawa efektywności obsługiwanych zleceń, zamówień itp.
 2. Automatyzacja pracy - eliminacja pomyłek i możliwości utraty transakcji
 3. Redukcja kosztów operacyjnych obsługi transakcji
 4. Koncentracja na działaniach tworzących wartość, a nie administracyjnej obsłudze transakcji

Enway / Usługi / Systemy dedykowane

Systemy dedykowane


Wysoka konkurencyjność biznesu wymusza poszukiwanie przewag konkurencyjnych. Jedną z takich przewag dla firmy może być oparcie procesów biznesowych na unikalnym, dedykowanym systemie informatycznym. Innowacyjność systemów dedykowanych może pozwolić w pełni dopasować się do oczekiwań klientów i zoptymalizować realizowane w firmie procesy biznesowe.

W systemach dedykowanych szczególnie istotna jest warstwa integracji z innymi systemami. Przygotowywane przez nas systemy dedykowane nie muszą obejmować swoim zasięgiem całości przedsiębiorstwa. Dla procesów standardowych efektywniej jest wykorzystać gotowe systemy i skomunikować je z systemem dedykowanym odpowiedzialnym za realizację unikalnych obszarów.

Budowa i wdrożenie systemu dedykowane w 7 krokach polega na:

 • Krok 1: Określeniu celu i wskazaniu korzyści z wdrożenia systemu dedykowanego,
 • Krok 2: Określenie listy wymagań wobec systemu,
 • Krok 3: Przygotowaniu analizy przedwdrożeniowej określającej funkcje systemu, sposób realizacji procesów biznesowych w systemie, wykorzystywaną technologię oraz harmonogram prac,
 • Krok 4: Implementacji założeń - stworzenie oprogramowania oraz skomunikowanie go z innymi systemami,
 • Krok 5: Testach systemu,
 • Krok 6: Szkoleniu końcowych użytkowników systemu,
 • Krok 7: Nadzorze nad eksploatacją systemu po uruchomieniu wersji produkcyjnej systemu.

Tworzone przez nas aplikacje działają niezależnie od urządzenia i środowiska, na którym są uruchamiane. Stawiamy przede wszystkim na aplikacje webowe dostępne z poziomu przeglądarki internetowej. Zapewnia to użytkownikom aplikacji dużą mobilność i możliwość pracy bez ograniczeń sprzętowych i lokalizacyjnych. Ponadto aplikacje naszego autorstwa mogą:

 • Działać "w chmurze" - prywatnej  lub publicznej,
 • Działać na lokalnym środowisku klienta,
 • Posiadać mobilne końcówki instalowalne na różnych platformach - IOS, Android, Windows Phone,
 • Integrować się dowolnymi wykorzystywanymi w firmie systemami.

Potrzebujesz systemu dedykowanego jeżeli:

 1. Nie lubisz kompromisów - system ma być dopasowany do Twojej firmy, a nie firma do systemu
 2. Posiadasz unikalny model biznesowy lub działasz w niszy
 3. Dostępne na rynku systemy nie spełniają Twoich oczekiwań lub nie są wystarczająco elastyczne
 4. Oczekujesz ponadstandardowego wsparcia w realizacji procesów biznesowych, szczególnie na płaszczyźnie współpracy z klientami
 5. Szukasz oszczędności w realizowanych procesach biznesowych
 6. Próbowałeś wdrożyć gotowy system i niestety wdrożenie nie powiodło się

Korzyści z wdrożenia systemu dedykowanego:

 1. Pełne dopasowanie systemu do prowadzonego biznesu
 2. Wysoka elastyczność systemu i możliwość ewolucji systemu wraz z ewolucją modelu biznesowego
 3. Koncentracja na istocie potrzeb klienta - brak w systemie funkcji pobocznych i nieistotnych
 4. Zbudowanie dzięki unikalnemu systemowi przewagi na firmami konkurencyjnymi

Enway / Usługi / Doradztwo IT / Audyty i analizy

Audyty i analizy


Jakość funkcjonujących w firmie rozwiązań informatycznych w znaczący sposób wpływa na efektywność realizowanych procesów biznesowych. Słabe wsparcie procesów przez systemy informatyczne może przekładać się na niską ich efektywność i w konsekwencji decydować o wynikach przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji audyt jest podstawowym narzędziem mającym na celu wskazanie źródła występujących problemów. 

Audyt i ocena funkcjonujących w firmie rozwiązań informatycznych polega na:

 • Identyfikacji kluczowych procesów biznesowych realizowanych w ramach przedsiębiorstwa,
 • Określeniu faktycznego wsparcia procesów biznesowych przez systemy informatyczne,
 • Określeniu oczekiwanego stanu wsparcia procesów biznesowych przez systemy informatyczne,
 • Identyfikacji „wąskich gardeł” w ramach poszczególnych procesów biznesowych, za które odpowiedzialne są systemy informatyczne,
 • Wskazaniu obszarów do rozwoju i elementów wymagających poprawy,
 • Wskazanie potencjalnych kosztów utraconych korzyści związanych z nieefektywnym wykorzystywaniem sytemu informatycznego,
 • Ocenie współpracy z firmą serwisującą system informatyczny.

Jeśli przeprowadzony audyt wykaże istotne braki w funkcjonowaniu systemów informatycznych kolejnym krokiem powinna być budowa koncepcji informatyzacji procesów biznesowych. Etap ten ma na celu zdefiniowanie potrzeb firmy wobec systemu lub systemów informatycznych. W oparciu o wyniki wcześniej przeprowadzonego audytu przygotowywane są zalecenia co do informatyzacji procesów biznesowych. Prace polegają na:

 • Zdefiniowaniu zakresu wsparcia informatycznego dla poszczególnych procesów biznesowych,
 • Określenie kluczowych oczekiwań wobec systemów i firm informatycznych,
 • Przygotowaniu założeń funkcjonowania systemów informatycznych,
 • Przeprowadzenie wstępnego przeglądu systemów informatycznych,
 • Zebranie ofert i oszacowanie wstępnego budżetu zmian i funkcjonowania systemów.

Ostatnim etapem poprawy efektywności procesów biznesowych dzięki wdrożeniu narzędzi informatycznych jest przygotowanie szczegółowej analizy przedwdrożeniowej dla konkretnych planowanych do wdrożenia rozwiązań informatycznych. Analiza taka może być przygotowana we współpracy z firmą wdrażającą system informatyczny lub zanim zapadnie decyzja o wyborze systemu. W drugim przypadku jest ona pomocna nie tylko przy wdrożeniu, ale też wyborze systemu informatycznego. Przygotowanie analizy przedwdrożeniowej polega między innymi na:

 • Określeniu celów wdrożenia, czyli wypracowanie wspólnie z klientem celów, które powinny zostać osiągnięte dzięki wdrożeniu systemu informatycznego,
 • Zdefiniowaniu procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie,
 • Zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych dotyczących systemu informatycznego oraz określenie zakresu funkcjonalnego wdrożenia, czyli ustalenie wykazu funkcji realizowanych w zidentyfikowanych procesach i planowanym do zaimplementowania systemie informatycznym,
 • Określenie zakresu organizacyjnego wdrożenia, czyli sporządzenie wykazu jednostek biznesowych wchodzących w skład organizacji klienta, które powinny być objęte wdrożeniem,
 • Ustalenie harmonogramu prac pozwalającego na efektywne uruchomienie rekomendowanego zakresu funkcjonalnego wdrożenia z uwzględnieniem rzeczywistej dostępności zasobów klienta (organizacyjnych, kadrowych, finansowych).

Szczegółowa zawartość analizy przedwdrożeniowej ustalana jest indywidualnie z klientem i dostosowana do jego potrzeb.

Możesz potrzebować naszego wsparcia jeśli:

 1. Wykorzystywane w Twojej firmie systemy informatyczne nie spełniają oczekiwań użytkowników i nie dają im oczekiwanego wsparcia w codziennej pracy
 2. Twoja firma nie działa w branży informatycznej - nie ma zasobów IT lub jej zakres kompetencji jest niewystarczający do wdrożenia nowych rozwiązań
 3. Firmy konkurencyjne zyskują przewagę dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych
 4. Nie wiesz w jaki sposób przełożyć wymagania biznesu na oczekiwania wobec systemów
 5. Rozpoczynając rozmowy z potencjalnymi dostawcami rozwiązań informatycznych chcesz posiadać pełną koncepcję wsparcia biznesu przez systemy informatyczne

Korzyści dla Twojej firmy:

 1. Poznanie faktycznego stanu wsparcia realizacji procesów biznesowych przez system informatyczny
 2. Słabe i mocne strony aktualnego systemu informatycznego
 3. Poznanie ponoszonych kosztów tzw. „wąskich gardeł” systemu
 4. Przygotowanie firmy do wdrożenia nowego systemu informatycznego – zgodnego z wymaganiami procesów i użytkowników
 5. Poznanie szacunkowych kosztów zmian w zakresie systemów informatycznych
 6. Poznanie planowanych oszczędności firmy wynikających z działań optymalizujących wykorzystanie systemu informatycznego
 7. Przygotowanie dokumentacji wymaganej przy wdrożeniu systemu informatycznego
 8. Szczegółowe opisanie oczekiwanych funkcjonalności systemu - świadomy wybór systemu informatycznego

Enway / Usługi / Doradztwo IT / Wsparcie przy wyborze systemów

Wsparcie przy wyborze systemów


Decyzja o zakupie systemu informatycznego to dopiero początek długiej drogi, której celem jest implementacja systemu do wykorzystania w firmie. Proces wdrożenia systemu informatycznego w organizacja jest jednym z trudniejszych. Firmy rzadko wdrażają systemy informatyczne, dlatego też nie zawsze posiadają wystarczające kompetencje w tym obszarze. Wybór systemu informatycznego jest procesem trudnym i specyficznym dla każdej organizacji - głównie z uwagi na specyfikę działań każdej firmy oraz trudność w porównaniu systemów dostępnych na rynku.

Wsparcie przy wyborze systemu informatycznego polega na:

 • Przygotowanie zapytania ofertowego - na bazie założeń koncepcji informatyzacji procesów biznesowych lub analizy przedwdrożeniowej - oraz kryteriów oceny ofert,
 • Przygotowanie listy firm informatyczny spełniających kluczowe wymagania klienta,
 • Zebranie wstępnych ofert na wdrożenie systemu,
 • Stworzenie listy rankingowej systemów i oszacowanie wstępnego budżetu wdrożenia systemu i korzystania w okresie 5 lat,
 • Udziale w spotkaniach prezentacyjnych wybranych systemów,
 • Przeprowadzenie wizyt referencyjnych,
 • Przedstawienie ostatecznych rekomendacji co do wyboru systemu,
 • Wsparcie przy negocjacjach cenowych i podpisaniu umów.

Dzięki naszemu doświadczeniu na styku biznesu i informatyki zapewnimy wybór systemu, który w najbardziej optymalny sposób wesprze firmę w prowadzonym przez nią biznesie. W sytuacji kiedy firmy nie mają doświadczenia w tych obszarach, nasze wsparcie pozwala uniknąć błędów związanych z wyborem niewłaściwego lub zbyt drogiego systemu informatycznego. Dążymy do uzyskania jak największej wartości dla klienta, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. 

Obszary naszego działania: ERP, BI, Workflow, HRM, B2B, B2C, systemy dedykowane.

Rozważ skorzystanie z naszych usług jeżeli:

 1. Nie posiadasz zasobów IT lub posiadany w firmie zakres kompetencji jest niewystarczający do wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych
 2. Chcesz wybrać dostawców w czytelnym postępowaniu ofertowym
 3. Nie masz czasu by zająć się wyborem dostawcy systemu
 4. Chcesz wybrać firmę, która zrealizuje projekt zgodnie z założeniami z analizy i w zakładanym terminie

Najważniejsze korzyści:

 1. Wybór systemu informatycznego, który w optymalny sposób wesprze firmę w prowadzonym przez nią biznesie
 2. Uniknięcie błędów związanych z wyborem niewłaściwego, zbyt drogiego lub nierozwojowego systemu informatycznego
 3. Dobór systemu do potrzeb firmy, a nie naginanie procesów do wybranego wcześniej systemu
 4. Wybór najnowszych technologi i najbardziej perspektywicznych lub rozwojowych rozwiązań - system powinien działać z powodzeniem w firmie co najmniej 5 lat

Enway / Usługi / Doradztwo IT / Nadzór nad wdrożeniem

Nadzór nad wdrożeniem


Nadzór nad wdrożeniem ukierunkowany jest zrealizowanie projektu wdrożenia systemu informatycznego w zakładanym budżecie i terminie. Celem nadzoru jest przewidzenie i uniknięcie potencjalnych zagrożeń procesu wdrożeniowego oraz jego udokumentowanie na wypadek mogących pojawić się problemów lub sporów. Na tym etapie zakładamy reprezentację firmy w kontaktach z firmą informatyczną oraz zapewniamy merytoryczne wsparcie w rozmowach z nią.

Nadzór polega na:

 • Cyklicznym monitoringu postępów projektu – co 1-4 tygodnie - w zależności od długości projektu, jego złożoności i ustaleń z klientem,
 • Cyklicznym podsumowaniu postępów projektu – co 1 miesiąc. Podsumowanie zawiera odniesienie do planu działania, wskazanie co zostało zrealizowane, co nie zostało zrealizowane, zagrożenia oraz propozycje działań zapobiegawczych,
 • Cyklicznej aktualizacji analizy przedwdrożeniowej i ewentualnej korekcie harmonogramów,
 • Przygotowaniu lub wsparciu dla przygotowania scenariuszy testów wdrażanych rozwiązań informatycznych,
 • Testowaniu i nadzorze nad testowaniem wdrażanych rozwiązań,
 • Podejmowaniu decyzji w zakresie zmian realizacji koncepcji wdrożenia,
 • Doradzaniu i opiniowaniu rozwiązań w sytuacjach konfliktowych,
 • Zarządzanie projektem w aspekcie merytoryczno - funkcjonalnym.

Nadzór nad wdrożeniem podniesie jakość jakość wykonywanych w trakcie wdrożenia systemu informatycznego prac zarówno w zakresie wdrażanego rozwiązania informatycznego, jak i zmian organizacyjnych. Udział doradcy zwykle zapewnia dostawcy systemu informatycznego lepsze rozumienie procesów przedsiębiorstwa, a firmie - lepsze rozumienie   wymagań dostawcy systemu.

Współpraca z nami będzie dobry pomysłem jeżeli:

 1. Chcesz szybko i skutecznie wdrożyć system informatyczny
 2. Potrzebujesz partnera z kontaktach z firmą wdrażającą system
 3. Oczekujesz wsparcia merytorycznego co do wyboru najkorzystniejszych dla Twojej firmy rozwiązań - zarówno na płaszczyźnie biznesowej jak i informatycznej
 4. Nie posiadasz w firmie zasobów, aby móc skutecznie weryfikować pracę zespołu wdrożeniowego

Korzyści dla firmy:

 1. Minimalizacja ryzyka niewdrożenia systemu w zakładanej formie i budżecie
 2. Przewidzenie i uniknięcie potencjalnych zagrożeń procesu wdrożeniowego
 3. Udokumentowanie procesu wdrożeniowego
 4. Aktualność wdrażanych rozwiązań - istotne w przypadku długich i skomplikowanych projektów

Enway / Usługi / Optymalizacja procesów

Optymalizacja procesów


Za sukcesem wielu firm nie zawsze stoi innowacyjny produkt lub usługa czy świetny marketing, ale wysoki poziom efektywności operacyjnej. Firmy uzyskują przewagę konkurencyjną dzięki doskonale zorganizowanym kluczowym procesom. Poprawa efektywności operacyjnej to zadanie każdego przedsiębiorstwa - niezależnie od kondycji w jakiej się znajduje. Umiejętnie prowadzone działania nastawione na optymalizację procesów mogą dać przesłanki do dalszego rozwoju firmy.

Kluczowe działania w ramach optymalizacji procesów:

 • Identyfikacja celów biznesowych przedsiębiorstwa lub celów cząstkowych związanych z konkretnymi procesami biznesowymi,
 • Identyfikacja oczekiwanych efektów wdrożenia zmian,
 • Analiza przebiegu procesów - szczególnie z uwzględnieniem możliwości ich informatyzacji,
 • Przedstawienie rekomendacji zmian w procesie lub wybranych procesach biznesowych
 • Nadzór nad wdrożeniem zmian w organizacji klienta. W obszarze tym możliwe jest również dostarczenie i wdrożenie narzędzia informatycznego, którego celem będzie właśnie wdrożenie proponowanych na wcześniejszym etapie zmian i usprawnień.

Podstawową zaletą podejścia procesowego jest spojrzenie na organizację przez pryzmat tworzenia wartości dla klienta, a   nie poprzez zależności służbowe i funkcyjne. 

W aspekcie optymalizacji procesów kluczowe jest zastosowanie narzędzi informatycznych. W najprostszej sytuacji ich zadanie może sprowadzić się do automatyzacji lub eliminacji pracy dotychczas wykonywanej przez pracowników. W przypadkach bardziej złożonych wdrożenie narzędzi pozwala wygenerować firmie dodatkową wartość. Dzięki wdrożeniu rozwiązań informatycznych możliwa może być obsługa klientów, którzy dotychczas nie mogli być obsłużeni np. z powodu długości przygotowania towaru do wysyłki.

Skontaktuj się z nami jeżeli:

 1. Za dynamicznym rozwojem firmy nie idą zmiany w sposobie działania
 2. Rynek, na którym działa firma jest nasycony - konieczne jest szukanie oszczędności
 3. Nie jesteś pewien jak przełożyć swoje pomysły na realne zmiany w działaniu firmy
 4. Planujesz wdrożyć system informatyczny i jednocześnie "przy okazji" usprawnić działanie firmy
 5. Chcesz zwiększyć elastyczność firmy i przygotować ją na zmiany

Jakie korzyści możesz uzyskać:

 1. Zmniejszenie kosztów
 2. Skrócenie czasochłonności procesu biznesowego
 3. Zwiększenie wydajności proces i poprawa wskaźników jakościowych np. ilość błędów
 4. Automatyzacja czynności w ramach procesu

 


Enway / O nas

O nas


Specjalizujemy się w budowie i wdrażaniu webowych systemów informatycznych ukierunkowanych na usprawnianie procesów biznesowych. Poza rozwiązaniami budowanymi „pod klucz” dla klientów oferujemy własne autorskie rozwiązania informatyczne wspierające analizy i raportowanie, zarządzanie przez cele, oceny okresowe czy współpracę B2B.

Świadczymy również usługi doradcze mające na celu audyt i ocenę funkcjonujących w firmie procesów biznesowych oraz podejmowania działań je optymalizujących – zarówno na płaszczyźnie informatycznej, jak i organizacyjnej. Szerokie doświadczenie biznesowe naszych konsultantów ukierunkowujemy na uzyskanie przez naszych Klientów wymiernych korzyści ekonomicznych z wdrażanych rozwiązań.
 
Dlaczego warto z nami współpracować?
 • Specjalizujemy się w tylko systemach webowych,
 • Jesteśmy producentem wdrażanych systemów informatycznych
 • Jesteśmy doświadczonym zespołem - zajmujemy się technologiami webowymi od ponad 15 lat
 • Łączymy doświadczenie biznesowe z nowymi technologiami
 • Analizując problem najpierw zwracamy uwagę na płaszczyznę biznesowo - organizacyjną, a dopiero później na informatyczną
 • Dopasowujemy systemy informatyczne do organizacji, a nie organizacje do oferowanych systemów informatycznych
 • Zaufały nam największe polskie firmy

Aleksander Krawczyk - Prezes Zarządu, CEO

Doświadczony menedżer, doradca, kierownik projektów informatycznych i consultingowych.

Zawodowa pasja to zarządzanie, wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu firmą oraz controlling.

Marcin Panek - Wiceprezes Zarządu, CTO

Project Manager, analityk, programista. Z sukcesem zrealizował i wdrożył wiele aplikacji webowych wspierających różne obszary działalności klientów np. HR, obsługę transakcji, analizę danych itp.

Pasjonat technologii webowych i ich wykorzystania w obszarze biznesu.


Enway / Klienci

KlienciEnway / Kontakt

Kontakt


 

 

Enway Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 1

30-363 Kraków

 

Telefon: +48 12 200 29 27

 

E-mail: biuro@enway.eu

WWW: www.enway.eu